Upravljanje finančne funkcije: izziv za srednja in manjša podjetja

Uresničite vaše finančne cilje

Za uresničevanje finančnih ciljev se podjetjem priporoča izvajanje kratkoročnega finančnega načrtovanja, saj morajo biti sposobna zagotoviti likvidnostna sredstva na kratki rok za pravočasno izvedbo vseh zapadlih obveznosti. Ker se pri kratkoročnem načrtovanju vedno soočamo z določeno stopnjo tveganja, je potrebno optimizirati likvidnostno rezervo in se izogniti presežnim likvidnostnim sredstvom. Ta namreč predstavljajo dodaten strošek za podjetje in posledično vplivajo na dobičkonosnost. Z obvladovanjem tveganja pri zagotavljanju kratkoročne plačilne sposobnosti v prihodnosti, pa je podjetje sposobno poravnati tudi vse obveznosti na dolgi rok, kjer se že dotikamo dolgoročnega finnačnega načrtovanja. Za uspešno poslovanje je vsekakor pomembna dolgoročna plačilna sposobnost podjetja. Tako mora podjetje vzpostaviti in ohraniti dolgoročno strukturo financiranja ter načrtovati dolgoročno financiranje, ki je nepogrešljiv inštrument za obvladovanje tveganja. Dolgoročni viri so praviloma dražji od kratkoročnih, zato je potrebno rezervo v dolgoročnem financiranju optimizirati, saj ta rezerva ne sme biti presežna.

Rešitev za manjša in srednje velika podjetja

S finančno funkcijo lahko znižamo stroške financiranja, izboljšamo boniteto podjetja, povečamo dobičkonosnost poslovanja in povečamo vrednost kapitala lastnikov. Ravno zato je finančna funkcija izjemno pomembna za sprejemanje pravih odločitev, saj s tem zagotavljamo dolgoročno rast podjetja ter maksimizacijo vrednosti kapitala za lastnike. Ker manjša in srednje velika podjetja pogosto nimajo ustanovljene ali v kar največji meri razvite finančne funkcije, jim je na voljo rešitev v obliki zunanjega vodenja finančne funkcije. Pri takšni organiziranosti finančne funkcije so pomembni kakovostni in ažurni računovodski podatki kot osnova za izvajanje nalog finančne funkcije in finančnega odločanja, razvita analitska orodja za spremljanje, analiziranje in načrtovanje finančnega poslovanja in strokovno usposobljeni kadri za celostno vodenje finančne funkcije. Ti kadri so osebni svetovalec, ki skrbi za kakovostne in ažurne računovodske podatke, finančni strokovnjak, ki skrbi za celostno spremljanje plačilne sposobnosti z analiziranjem in načrtovanjem finančnega poslovanja, optimizacijo likvidnostne rezerve in strukturo financiranja ter nenazadnje poslovodja ali drug odločevalec za finance, ki je zadolžen za končno finančno odločanje.

Kaj lahko zunanja finančna funkcija stori za vas?

Izvajanje finančne funkcije z zunanjo ekipo se začne z oceno finančnega stanja, na podlagi katere se opredelijo cilji in ukrepi ter časovna dinamika izpolnjevanja ciljev. Opredelitvi podrobnega finančnega načrta sledi izvajanje ukrepov, sprejemanje poslovnih odločitev in ocenjevanje finančnih posledic.

Na podlagi analize finančnih izkazov preteklega poslovanja se oceni potencial za izboljšanje finančnega poslovanja in posledično povečanje vrednosti podjetja ter kapitala za lastnike. Z upoštevanjem učinkovitosti poslovanja, ki je bila v preteklosti že dosežena se izračuna potencial za izboljšanje dobičkonosnosti in učinkovitosti sredstev, ki poleg kapitalskega vzvoda predstavljata glavno gonilo uspešnega finančnega poslovanja. Z optimizacijo strukture stroškov se lahko doseže izboljšanje dobičkonosnosti, z optimizacijo obratnega kapitala in dolgoročnih sredstev pa boljša likvidnost.

Vzpostavitev zunanje finančne funkcije, kamor spadajo ocena potencialov, določitev ciljev in ukrepov, mesečno spremljanje in načrtovanje poslovanja ter načrtovanje denarnih tokov vam skupaj s partnerjem omogočamo v Fin-servisu.

Za dodatne informacije in oceno finančnega stanja nam lahko pišete na info@fin-servis.si.