Ključne informacije o kadrovskih postopkih, delovnih razmerjih in varstvu pri delu za delodajalce

Delovno pravo je široko pravno področje, ki zajema kadrovske evidece, varstvo osebnih podatkov, delovno zakonodajo, podzakonske akte, kolektivne pogodbe in splošne akte delodajalca. V to področje spadajo zaposlovanje novih delavcev, pogodbe o zaposlitvi, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot so plače, delovni čas, odmori, dopust in izobraževanje, nenazadnje pa delovno pravo zajema tudi razvoj kadra. Ker je pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi ključnega pomena za vsako organizacijo, je nujno poznavanje in obvladanje vseh kadrovskih postopkov ter zapletene delovnopravne zakonodaje. Ključna značilnost delovnega prava je, da je tesno povezana z ljudmi. S čutečimi bitji in mnoštvom raznolikih, unikatnih situacij, ki pogosto zahtevajo vključevanje pravnih strokovnjakov. Zato je dobro poznavanje delovnopravne zakonodaje izrednega pomena, če se želimo izogniti potencialnim sporom in tudi finančnim ter drugim posledicam za podjetje.

Najbolj pogosti zapleti delovnega prava, s katerimi se delodajalci srečujejo v praksi

Podjetja se z največ težavami soočajo na področju zaposlovanja in splošnih aktov. Izzivi se pogosto pojavijo prav pri pogodbah o zaposlitvi, pri njihovi sklenitvi ter ob prenehanju oziroma odpovedi pogodb. Situacije, kot so zaposlitev napačnega delavca, neuspešno opravljeno poskusno delo in odpovedi ter prekinitve delovnih razmerij, zelo pogosto s seboj prinesejo negativna čustva in reakcije, ki pa lahko nemalokrat prerastejo v večje spore in konflikte. Tako je treba spoštovati zakone in kolektivne pogodbe, ki so vedno nad splošnimi akti delodajalca, obenem pa je izjemno pomembna tudi komunikacija. Ta je bistvenega pomena pri preprečevanju konfliktov in pri seznanitvi zaposlenih z veljavnimi splošnimi akti delodajalca.

Splošni akti so notranji, enostranski akti delodajalca, s katerimi se ureja način izpolnjevanja obveznosti delavcev, ki so določene v zakonu, kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi. Med splošne akte spadajo akt o sistematizaciji delovnih mest, o preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu, o ugotavljanju alkoholiziranosti ter obvezna akta: izjava o varnosti z oceno tveganja in pravilnik o varstvu osebnih podatkov. V zadnjih letih je veliko poudarka tudi na mobingu ter celo na stuffingu, ki kot pojav opisuje mobing usmerjen v vodstvo.

Komunikacija in njena vsebina sta pomembni tudi pri zaposlovanju, kamor spadajo iskanje novega kadra, objava prostega delovnega mesta, kandidacijski postopek in odločitev o izbiri. Delodajalci morajo biti pozorni pri komunikaciji na razgovoru, pri čemer naj se spoštuje zasebnost posameznika, ob podpisu pogodbe pa naj se uredi seznanitev z vsemi splošnimi akti, če je to možno.

Visok inšpekcijski nadzor varovanja in zdravja pri delu ter požarne varnosti

Pisno strinjanje zaposlenega s pravilniki je izjemnega pomena tudi na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in pri ravnanju z živili. Področje varstva in zdravja pri delu vedno bolj pridobiva na pomenu, zlasti s porastom finančnih odškodnin. Delodajalci naj bodo zato dobro seznanjeni z obveznostmi, ki vključujejo:

 • izobraževanje zaposlenih s področja VPD,
 • zdravniški pregledi zaposlenih,
 • izjava o varnosti z oceno tveganja delovnih mest,
 • osebna zaščitna sredstva,
 • pravilniki (moobing, psiho aktivna sredstva, promocija zdravja),
 • meritve mikro klimatskih pogojev in osvetljenosti delovnih mest,
 • pregled strojev in naprav,
 • izjave o skladnosti OVO,
 • zakonsko predpisane evidence.

Na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji deluje 91 delovnih inšpektorjev, ki so v lanskem letu izvedli 12.928 inšpekcijskih nadzorov, zagrožene kazni za pravne osebe pa lahko znašajo tudi do 40.000 eur.

Za zakonsko izpolnjevanje požarne varnosti v podjetjih skrbi 53 požarnih inšpektorjev, ki so v lanskem letu izvedli 6.759 inšpekcijskih nadzorov, zagrožene kazni pa lahko dosežejo do 20.000 eur za pravno osebo. Strokovnjak za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in varstvo okolja Tomaž Tavš podjetjem svetuje, da zato skrbijo za:

 • izobraževanje zaposlenih s področja PV,
 • izobraževanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in evakuacijo,
 • ocena požarne ogroženosti,
 • požarni red,
 • pregled požarnih aparatov in hidrantov,
 • pregled sistemov aktivne požarne zaščite in
 • označevanje poti umika in izhodov.

Za več informacij vas vabimo, da nam pišete na info@fin-servis.si.