Branje bilanc za managerje

Na FIN zajtrku smo se z direktorjem Fin-servisa Tonetom Dolenškom poglobili v postavke, ki jim moramo pri branju bilanc nameniti največ pozornosti. Posvetili smo se pomembnim sestavinam premoženja, dolgov in kapitala, pomenu posameznih bilančnih postavk in njihovi vsebini.

Analiza finančne slike podjetja

Prepoznavanje prave finančne slike poslovanja podjetja iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida je pogosto izziv za podjetnike, direktorje in managerje, saj finance običajno niso v središču poslovanja. Pogosto od finančne funkcije pričakujejo minimiziranje davkov in maksimizacijo dobička, vendar pa lahko na podlagi bilanc spoznamo šibke in močne točke lastnega poslovanja in poslovanja potencialnega ali obstoječega poslovnega partnerja.

Osnovna finančna izkaza, ki ju najprej vzamemo pod drobnogled, sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Bilanca stanja je statičen izkaz premoženja in dolgov na določen dan, medtem ko je izkaz poslovnega izida dinamičen izkaz, v katerem ugotavljamo dobiček ali izgubo v nekem obdobju. Pred samo interpretacijo številk se je potrebno zavedati, da vedno obstajajo določeni dvomi v finančne izkaze, še posebej če ti niso revidirani. Prav tako je potrebno vedeti, da knjigovodske vrednosti iz finančnih izkazov ne odražajo tržnih vrednosti. Dejanske tržne vrednosti bi lahko ugotovili le, če bi podjetje likvidirali in prodali (monetizirali) vse premoženje ter poplačali vse upnike.

Podroben pregled postavk v bilanci stanja

Bilanca stanja je popis vrednosti premoženja in dolgov oziroma virov financiranja tega premoženja na določen dan. Za finančno stabilna podjetja je pomembno, da so dolgoročna sredstva financirana z dolgoročnimi viri (kapital ali dolgoročne obveznosti). Enako velja za kratkoročna sredstva in obveznosti, saj mora biti družba sposobna tekoče poravnavati svoje obveznosti.

Za stabilne finance podjetja, razumevanje finančnega stanja in stabilnosti partnerjev (kupcev, dobaviteljev) bo direktorjem in podjetnikom v največjo pomoč računovodja s celostnim znanjem in poznavanjem branja bilanc. V bilancah stanja se pasti med drugim lahko skrivajo pri neopredmetenih sredstvih, (nekurantnih) zalogah, spornih terjatvah, posojilih, potencialnih izven bilančnih obveznostih izhajajočih iz danih garancij, tožb, operativnem leasingu, faktoringu ipd.

Izkoristite informacije iz izkaza poslovnega izida

Poslovni izid je neposredno povezan z bilanco stanja v točki poslovnega izida tekočega obdobja in nudi informacije o rezultatu poslovanja v nekem časovnem obdobju. Poleg informacije o dobičku ali izgubi sta v veliko pomoč pri interpretaciji podatkov tudi kazalnika dodana vrednost na zaposlenega in dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA).

Prvi kazalnik omogoča relativno dobro primerjavo produktivnosti oziroma uspešnosti različnih podjetij tako v panogi, regiji, državi kot mednarodno. Drugi pa je dober približek denarnemu toku družbe, ki ga ta ustvari s svojim poslovanjem. Je zelo pomemben podatek, ki ga med drugim uporabljajo banke in ostale finančne inštitucije za sprejem odločitve o financiranju, potencialni investitorji pa o investiranju v podjetje.

Poleg upoštevanja kazalnikov ter podatkov iz bilance stanja ter izkaza poslovni izida, pa je za kvalitetno oceno uspešnosti poslovanja podjetja potrebno upoštevati še druge podatke in informacije nefinančne narave, kot so ocena dejavnosti, produktnega portfelja podjetja, razvojnih aktivnosti, tržnega položaja, organiziranosti, makroekonomskega stanja ipd.

Poglobljen pregled in analiza finančnih izkazov sta pomembna z vidika pravočasnega zaznavanja potencialnih nevarnosti in šibkih točk opazovanega podjetja. Na eni strani zaradi izboljševanja lastne finančne slike, na drugi pa zaradi izbire pravih poslovnih partnerjev, saj so od njihovega poslovanja odvisni tudi končni rezultati lastnega podjetja. Za več informacij in poglobljene analize se obrnite na vašega računovodjo.